^Нагору
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Рекомендації керівникові дошкільного навчального закладу щодо комплектування груп

Формуйте новостворені групи наприкінці оздоровчого періоду (серпень).
Ураховуйте під час комплектування груп дані дітей дошкільного віку, які стоять у черзі на зарахування до дошкільного навчального закладу, що містяться в електронній базі реєстрації дітей до дошкільних навчальних закладів.
Комплектуйте групи за віковими, сімейними, родинними ознаками.
Комплектуйте групи з урахуванням нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах.

Ураховуйте по можливості побажання батьків або осіб, які їх замінюють, під час комплектування груп.
Створюйте по можливості окремі групи для дітей, які перебувають у дошкільному навчальному закладі короткотривало.
Ураховуйте побажання батьків або осіб, які їх замінюють, під час визначення режиму перебування дітей у групах.
Надавайте по можливості першочергово місця у дошкільному навчальному закладі дітям:
• військовослужбовців Збройних Сил України;
• військовослужбовців Служби безпеки України;
• прокурорів та слідчих прокуратури;
• працівників міліції;
• осіб, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
• осіб, потерпілих від Чорнобильської катастрофи та яким встанов¬лено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою;
• осіб, які мешкають на території, що обслуговує дошкільний на¬вчальний заклад.

Ураховуйте також, що наповнюваність груп із короткотривалим і ціло¬добовим перебуванням дітей — не більше 10 осіб.
Формуйте в оздоровчий період групи до 15 дітей.
Закріплюйте вихователів, помічників вихователів за групами відповід¬ним наказом.
Інформуйте своєчасно батьків про групи, до яких зараховано їхніх дітей.
Заповнюйте своєчасно Журнал прибуття (вибуття) дітей у дошкільному закладі.
Стежте за збереженням медичними працівниками медичних карт дітей (ф. 026/0) та за їх своєчасним заповненням.
Стежте за своєчасним заповненням вихователями Журналу обліку щоденного відвідування групи дітьми.

Примітка. Складено відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІ1, Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305.

Комплектування груп: нормативні документи

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІП:
- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у дошкільному навчальному закладі може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає 4 організації різнотривалого, цілодобового перебування дітей, а також чергові групи у вихідні, неробочі та святкові дні (частина четверта ст. 11);
- групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими, сімейними, родинними ознаками (частина перша ст. 14);
- наповнюваність груп у дошкільних навчальних закладах станови (частина друга ст. 14):
• для дітей віком до одного року — до 10 осіб;
• для дітей віком від одного до трьох років — до 15 осіб;
• для дітей віком від трьох до шести (семи) років — до 20 осіб;
• різновікові — до 15 осіб;
• з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей — до 10 осіб;
• в оздоровчий період — до 15 осіб;
- засновник (власник) може встановлювати меншу наповнюваність груп дітьми у дошкільному навчальному закладі (частина друга ст. 14);
- у дошкільних навчальних закладах, розташованих у селах, селищах, кількість дітей у групах визначається засновником (власником) залежно від демографічної ситуації (частина друга ст. 14);
- для дошкільного навчального закладу (ясел-садка) компенсуючого типу незалежно від підпорядкування і форми власності кількість дітей у групах визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (частина третя ст. 14);
- засновник (власник) державного чи комунального дошкільного навчального закладу не має права безпідставно ліквідувати його, зменшувати в ньому площу території, кількість груп, а також здавати в оренду приміщення (будівлі) (частина шоста ст. 16).

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305:
 групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими (одновіковими, різновіковими), сімейними (родинними) ознаками (п. 8);
 комплектування групи за віком передбачає перебування в ній дітей од¬накового віку або з різницею у віці (п. 8); комплектування групи за сімейними (родинними) ознаками передбачає перебування в ній дітей, які знаходяться між собою у родинних стосунках (п. 8);
 групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють (п. 8);
 засновник [власник] може встановлювати меншу від нормативів наповнюваність груп дітьми у дошкільному навчальному закладі (п. 8);
 до груп з цілодобовим перебуванням зараховуються діти віком від 1 року 6 місяців до 6 (7) років (п. 9);
 до груп з короткотривалим перебуванням зараховуються діти віком від 2 років 6 місяців до 6 (7] років (п. 9);
 переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень) (п. 10);
 для дітей, які перебувають у дошкільному навчальному закладі короткотривало, можуть створюватися окремі групи. У дошкільному навчальному закладі можуть функціонувати чергові групи в ранкові та вечірні години, у вихідні та святкові дні. Зарахування дітей до таких груп здійснюється на загальних підставах (п. 16);
 якщо для створення дошкільного навчального закладу компенсуючого типу немає достатньої кількості дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, відкриваються відповідні групи у дошкільних навчальних закладах інших типів. Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу, організація корекційно-відновлювальної роботи, специфіка діяльності визначається Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством охорони здоров’я України (п. 17).

Відповідно до пункту 8 Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 306, кількість дошкільних груп, класів, груп продовженого дня у навчально-виховному комплексі встановлюється засновником (власником) на підставі нормативів їх наповнюваності, затверджених Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів України, відповідно до поданих заяв батьків або осіб, які їх замінюють, та санітарно-гігієнічних норм.

Відповідно до Положення про центр розвитку дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 № 1124:
 групи можуть комплектуватися за віковою, сімейною (родинною) та іншими ознаками з урахуванням нахилів, здібностей та інтересів дітей, стану їх здоров’я, побажань батьків або осіб, які їх замінюють, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах (п. 11);
 у центрах, розташованих у селах та селищах, кількість дітей у групах визначається засновником (власником) залежно від демографічної ситуації та потреб населення (п. 11);
 формування новоутворених груп, переведення дітей з однієї групи до іншої здійснюється, як правило, перед початком нового навчального року (п. 12).

Відповідно до Примірного статуту дошкільного навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 № 257, у розділі II статуту дошкільного навчального закладу слід зазначити, зокрема, відомості про:
 проектну потужність дошкільного навчального закладу (п. 2.1);
 ознаки, за якими комплектуються групи (п. 2.2);
 групи, які функціонують у дошкільному навчальному закладі (п. 2.3);
 режим перебування дітей у групах (п. 2.4);
 наповнюваність груп (п. 2.5).

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.11.2011 № 1368:
 у закладі можуть функціонувати (п. 3.4):
 групи із забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу для дітей віком від двох місяців до трьох років;
 групи для дітей віком від трьох до шести (семи) років;
 за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у закладі можуть функціонувати групи з різним режимом перебування дітей (п. 3.7);
 групи комплектуються за родинними та іншими (територіальними] ознаками з урахуванням нахилів, здібностей та інтересів дітей, стану її здоров’я, побажань батьків або осіб, які їх замінюють, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах (п. 3.8);
 засновник (власник) може встановлювати меншу від нормативів наповнюваність груп дітьми (п. 3.8);
 переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюються наприкінці літнього оздоровчого період (серпень) (п. 3.9).

Відповідно до Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп компенсуючого типу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України Міністерства охорони здоров'я України від 27.03.2006 № 240/165:
 до дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу направляють дітей за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, та встановлюють граничний термін їх перебування місцеві органи управлінні освітою з урахуванням висновку психолого-медико-педагогічних консультацій (п. 4);
 наповнюваність груп дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу визначається наказом Міністерства освіти і науки Україні від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваност груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу; класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усі типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметі у загальноосвітніх навчальних закладах» (п. 7).

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про ор ганізацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закл; дах» від 29.07.2011 № 1/9-577:
• короткотривале перебування у дитячому садку передбачено для діте віком від 2 років 6 місяців до 6 (7) років, які з певних причин не можуть його відвідувати за повним режимом перебування (10,5-12 годин), і забезпечує їх право на здобуття дошкільної освіти;
• залежно від потреб населення в дошкільному навчальному закладі можуть створюватися:
• групи короткотривалого перебування для догляду та загального розвитку дітей віком від 2 років 6 місяців до 6 (7) років;
• групи короткотривалого перебування для підготовки дітей п'ятирічного віку до навчання в школі, тощо;
• якщо для комплектування окремих груп немає достатньої кількості дітей, то їх зараховують до відповідної вікової групи дошкільного закладу, що функціонує за повним режимом перебування.

Примітка. Підготувала Олена ЧЕРЕШНЮК, завідувач дошкільного навчального закладу № ЗО, Вінниця.
ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ № 03/2014

Copyright © 2013-2022.